qalaqi qmnis adamianebis xasiaTs, xolo adamianebi — qalaqis xasiaTs

#qalaqixasiaTiT urbanuli proeqtia - Seni CarTulobiT saqarTvelos sxvadasxva qalaqebs sul sxva kuTxiT davinaxavT. Cven mivyvebiT Seni da Seni qalaqis xasiaTs

qalaqi ar aris ubralod saxlebi da quCebi, qalaqs warmoadgens macxovreblebi, romlebic qmnian mis namdvil xasiaTs. qalaqi xalxia, qalaqi Sen xar. Sen gaqvs Seni xedva. miyevi sakuTar Tavs, miyevi sakuTar qalaqs da mogviyevi mis Sesaxeb.